Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme(KVKK)

Konu   : Müşterilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde ilgili kişilere aydınlatma yapılması hakkında

AYDINLATMA METNI

Giriş

İşbu aydınlatma metni; BÖREKÇİ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle “Midi Hotel/Şirket” olarak ifade edilecektir) olarak tesisimizde konaklayan müşterilerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi/paylaşılması ve verisi işlenen/paylaşılan ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Verisi

Adı soyadı, T.C. kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, uyruğu, fotoğraf, imza,

İletişim Verisi

Kişisel Sabit ve/veya Cep telefonu numarası, Kurumsal Sabit ve/veya Cep telefonu numarası, ikamet adresi, kişisel elektronik posta adresi, kurumsal elektronik posta adresi, Acil durumda iletişime geçilebilecek kişinin bilgileri.

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kaydı vasıtasıyla toplanan görsel kayıtlar.

Finansal Veri

Vergi kimlik numarası, bağlı bulunan vergi dairesi, banka hesap numarası, kredi kartı bilgileri, diğer ödeme bilgileri.

Aile ve Yakını Verisi:

Birlikte konaklanılan kişiye ait Adı soyadı, T.C kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, uyruğu.

Diğer

Araç plakası, müşteri internet erişim logları, giriş çıkış logları, mahkemeler dahil her türlü kamu kurum ve kuruluşları tarafından iletilen müzekkerelerde yer alan sair bilgiler, konaklama esnasında yapılan harcamalara ilişkin veriler.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sakatlık durumu, alerji durumu, sigara kullanım tercihi. Otelde konaklama bilgisi, rezervasyon veya konaklama yapılan tarih bilgisi, otel odasına giriş-çıkış saatleri, kat hizmetlerine sipariş bilgisi, minibar kullanım bilgisi, yastık tercihi bilgisi, diğer konaklama bilgileri.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVK Kanunu 4üncü maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:

Amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5115 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu metinde belirtilen amaçlarla şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi KVK Kanununun 5 Ve 6ncı maddelerinin aşağıdaki fıkraları kapsamında işlemekteyiz:

Belirttiğimiz nedenlerden birinin bulunmaması halinde ise kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında işlenmesi mümkün olacaktır. Belirtmek gerekir ki Sakatlık durumu, alerji durumu, sigara kullanım tercihinizden oluşan verileriniz yalnızca size özel çözümler sunabilmek ve tercihlerinizi kişiselleştirebilmek amaçlarıyla açık rıza vermeniz halinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; rezervasyon kayıt formu doldurulmanız, çevrimiçi internet siteleri (www.booking.com , www.expedia.com , www.setur.com.tr , https://Ostrovok.ru , www.hotelbeds.com , www.metglobal.com, www.agoda.com www.tatil.com , www.oteldenal.com.tr , www.HRS.com, www.otelfiyat.com,www.inhores.com ,www.otelz.com , https://tr.halalbooking.com/ ve diğerleri gibi online rezervasyon yapmanıza imkan veren iş ortaklarımızı kullanarak rezervasyon yapmanız, oda satın almanız halinde adı geçenlerle akdettiğimiz sözleşmenin ifa edilebilmesi amacıyla adı geçenler tarafından kişisel verileriniz tarafımıza aktarılacaktır) yahut telefon aracılığıyla rezervasyon yapmanız, otel kayıt formunu doldurmanız, otelimizde kredi kartı yahut diğer bankacılık yöntemlerini kullanarak ödeme yapmanız, herhangi bir sipariş vermeniz, özel isteklerinize dair tercih bildirmeniz, sunduğumuz internet sistemine kişisel araçlarınızdan erişmeniz, işyerine girişlerde güvenlik nedeniyle kamera kaydı alınması, kimlik bildirme kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında konaklayan kişinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesine istinaden şirketimize bu kamu kurum ve kuruluşları tarafından kişisel verilerinizin aktarılması gibi yöntemlerle bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olan veya olmayan yöntemlerle elde edilebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVK Kanunu’nun 8. Maddesi kişisel verilerin aktarılması kenar bağlığını taşımakta olup, maddenin ikinci fıkrası gereğince Kanun’un 5/2. Ve 6/3. maddelerinde belirtilen koşulların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin aktarılabilmesi mümkündür. Bu maddede belirlenen haller şunlardır:

Kişisel veriler yönünden:

Belirttiğimiz nedenlerden birinin bulunmaması halinde ise kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında aktarılması mümkün olacaktır.

İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verilerinizin yalnızca Kanunun 6/3 maddesinde öngörülen hallerde aktarılması mümkün olabilecektir.

KVK Kanunu’nun 9. Maddesi ise “kişisel verilerin yurtdışına aktarılması” kenar başlığını taşımaktadır. İlgili kanun maddesi gereğince kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için şu yöntemler öngörülmektedir:

Kişisel verileriniz;

Kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Şirketimiz aydınlatma metnine konu kişisel verileriniz yönünden yurtdışına aktarımı, yalnızca online rezervasyon ya da satış yapılan internet siteleri üzerinden yaptığınız rezervasyona istinaden otelimizde konakladığınıza dair bilginin açık rızanız dahilinde iletilmesi suretiyle gerçekleştirebilecektir.

Şirketimiz, kişisel verilerin paylaşılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, veri ilgilisinin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere paylaşılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara paylaşılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

İlgili Kişinin Kanun’un 11inci Maddesinde Belirtilen Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.midihotel.com/kvkk.html internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘Aziziye Mah. Andrey Karlov Sok. No: 44 Çankaya Ankara ‘ adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kvkk@borekci.com e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu  borekciinsaat@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin haklı görülmesi halinde bu ücret tarafınıza iade edilecektir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi için ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Börekçi İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres: Aziziye Mah. Andrey Karlov Sok. No: 44 Çankaya Ankara

Tel: +90 312 409 6434

Faks: +90 312 409 6400

E-Posta: kvkk@borekci.com

Mersis No: 0187045092600013